Νόμοθεσία για Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Κ.Ε.Δ.Δ.Υ
  • Register

Νομοθεσία για Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

1982 - Π.Δ. 603/1982 - ΦΕΚ. 117 -Α- 21-9-1982 'Οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής

1983 - Π.Δ. 137/1983 - ΦΕΚ. 60 -Α- 11-5-1983 'Ίδρυση Σχολής Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Ε.Ε.)', (3).

1988 - Π.Δ. 293/1988 - ΦΕΚ. 136 -Α- 21-6-1988 'Μετατροπή των Τεχν. και Επαγγ. Σχολών του Εθνικού Ιδρύμ. Αποκατ. Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.)', (2). 

1991 - Π.Δ. 239/1991 - ΦΕΚ. 91 -Α- 21-6-1991 'Ίδρυση Τεχν. Επαγγελμ. Σχολής -Τ.Ε.Σ.- Ειδ. Αγ. -Κωφών και Βαρηκόων- στη Θεσ/κη', (2). 

1996 - Π.Δ. 301/1996 - ΦΕΚ. 208 -Α- 29-8-1996 'Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής' 

2000 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1157 -Β- 19-9-2000 'Ίδρυση και Προαγωγή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ)', (3).

2000 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1258 -Β- 18-10-2000 'Προϋποθ. και διαδικ. εκλογής των αιρετών μελών του ΥΣΕΕΠ (Υπηρ. Συμβ. Ειδ. Εκπ. Προσωπ.)', (1).

2000 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1414 -Β- 21-11-2000 'Αύξηση-μείωση θέσεων εκπαιδ. προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ)', (3).

2000 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1567 -Β- 22-12-2000 'Καθορ.διαδ.προκήρ.θέσεων Ειδ.Εκπ.Προσ.και Ειδ.Βοηθ.Προσ.ΚΔΑΥ-ΣΜΕΑ, κριτ.επιλ.-τοποθέτ.', (9).

2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 2 -Β- 4-1-2001 'Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης Σχολ. Συμβ. Ειδ. Αγ. για την καθοδήγηση των Εκπ/κών των ΣΜΕΑ', (1).

2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 527 -Β- 9-5-2001 'Καθορισμός εβδ.ωρολογίου προγράμμ./ Κανονισμός λειτουργίας του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλλιθέας', (1)-(2).

2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 766 -Β- 18-6-2001 'Προϋποθέσεις και διαδικασία πρόσληψης ως προσωρ. αναπληρ. Εκπ/κού Προσωπικού σε ΣΜΕΑ', (1).

2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1425 -Β- 22-10-2001 'Καθορισμός χρόνου και διαδικασίας φοίτησης στην ΠΑΤΕΣ, ΣΕΛΕΤΕ του ΕΕΠ των ΣΜΕΑ', (4).

2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1503 -Β- 8-11-2001 'Κανον. λειτουργ. ΚΔΑΥ των ατόμ. με ειδ. αν. και καθορ. καθηκ.-υποχρεώσ. του προσωπ. αυτού', (1).

2001 - Π.Δ. 56/2001 - ΦΕΚ. 47 -Α- 15-3-2001 'Μεταθέσεις ειδ. Εκπ/κού προσωπικού σε ΣΜΕΑ - ΚΔΑΥ', (2).

2001 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1640 -Β- 10-12-2001 'Ίδρυση και Προαγωγή ΣΜΕΑ στην Α/θμια/ Β/θμια. Αύξηση θέσεων Προσωπικού', (1)-(2).

2002 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1067 -Β- 14-8-2002 'Τροπ. απόφ. για το ωρολόγιο πρόγραμμα για τις ΣΜΕΑ Α/θμιας Εκπ/σης', (9).

2002 - Απόφ. - ΦΕΚ. 117 -Β- 1-2-2002 'Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑ', (11).

2002 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1103 -Β- 23-8-2002 'Καθορισμός τύπου απολυτηρίου τίτλου των αποφοιτ. από τα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. σύμφ. με διατ. ν.2817/2000', (3).

2002 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1319 -Β- 10-10-2002 'Ένταξη, φοίτηση, αποφοίτηση ατόμων με ειδ. εκπ/κές ανάγκες σε ΣΜΕΑ και Τμήματα Ένταξης' (5)

2002 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1356 -Β- 21-10-2002 'Καθορισμός τρόπου παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι', (5).

2002 - Απόφ. - ΦΕΚ. 765 -Β- 19-6-2002 'Καθορ. εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος ΕΕΕΕΚ', (4).

2003 - N. 3149/2003 - ΦΕΚ. 141 -A- 10-6-2003, 'Εθν.Βιβλ.της Ελλ.Δημ.Βιβλ.κ.ά.δ.', Πρόσλ. Ωρομισθ. Εκπ/κών σε ΣΜΕΑ, Κεφ.Δ',Άρθ.13,Παρ.13.

2003 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1494 -Β- 10-10-2003 'Ιδρύσεις Σχολ. Μον. Ειδ. Αγωγής στη Β/θμια Εκπ/ση. Αύξηση θέσεων Προσωπικού', (3).

2003 - N. 3194/2003 - ΦΕΚ. 267 -A- 20-11-2003 'Ρύθμ.Εκπ.θεμ.'/Θέμ.Ειδ.Αγ./ΚΔΑΥ-ΣΜΕΑ/Αναπλ.-Ωρομ./Σεμιν. Εξειδ./Χαρισματ., Άρθρο 2

2005 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1030 -Β- 21-7-2005 Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρ. και ωρομ. ΕΕΠ και ΕΒΠ για ΚΔΑΥ, ΣΜΕΑ και Τμ. Ένταξης, (2)-(3).  

2005 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1397 -Β- 10-10-2005 'Ίδρυση, προαγωγή και κατάργηση ΣΜΕΑ στην Α/θμια - Β/θμια', (1)-(2).  

2006 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1135 -Β- 22-8-2006 'Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 1030/21-7-2005', (3).

2006 - Απόφ. - ΦΕΚ. 259 -Β- 1-3-2006 'Πρόσβαση στη Γ'θμια Εκπ/ση αποφοίτ. Β/θμιας Εκπ/σης…'- Ειδικές κατηγορίες- ποσοστό εισαγωγής', (1).

2006 - Απόφ. - ΦΕΚ. 34 -Β- 18-1-2006 'Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων'-Δυσλεκτικοί-βεβ. ΚΔΑΥ, Άρθρο 8.

2006 - Απόφ. - ΦΕΚ. 829 -Β- 5-7-2006 -Τροπ.Απ.2005-ΦΕΚ.1030/2005 'Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων σε ΣΜΕΑ και Τμ. Ένταξης', (5).  

2007 - Απόφ. - ΦΕΚ. 1375 -Β- 3-8-2007 'Σύσταση οργ.θέσεων ειδικού εκπ/κού προσωπικού ΚΔΑΥ-ΣΜΕΑ', (1).  

2007 - Απόφ. - ΦΕΚ. 272 -Β- 1-3-2007 'Πρόσβ.στην Γ'θμια Εκπ/ση αποφ.Β/θμιας Εκπ/σης που υπάγ.στις ειδ.κατ.-Ιατροπαιδ.Κέντρα ή ΚΔΑΥ', Άρθ.6.

2007 - Απόφ. - ΦΕΚ. 373 -Β- 16-3-2007 'Καθορισμός διακεκομμένου ωραρίου εργασίας οδηγών αυτοκινήτων και συνοδών μαθητών ΣΜΕΑ'

2007 - Απόφ. - ΦΕΚ. 449 -Β- 3-4-2007 'Καθορ.εβδ.ωρ.εργ.προσωπ./καθηκ.-αρμοδ.ΣΜΕΑ/Τροπ.κανον.λειτ.ΚΔΑΥ-Ωρ.εργ.προσωπ.', Ιατροπαιδ.Υπ. 

2008 - Απόφ. - ΦΕΚ. 148 -Β- 30-1-2008 '…Kαθορ. διακεκομμένου ωραρίου οδηγών και συνοδών μαθ.με Ε.Ε.Α.' 

2008 - N. 3667/2008 - ΦΕΚ. 114 -A- 18-6-2008 'Θέμ. ειδ. επιδοτήσεων. ανεργ. κ.ά.δ.'-Πρακτ. άσκηση μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών', Άρθ.10.

Το Σχολείο μας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία

Εκδηλώσεις