Κοινωνική Υπηρεσία
 • Register

Κοινωνική Υπηρεσία

Κεντρικοί στόχοι των δράσεων που αναπτύσσει η κοινωνική υπηρεσία του σχολείου αποτελούν:

 • η διασύνδεση των μαθητών μεταξύ τους και τη σχολική πραγματικότητα
 • η λειτουργική σύνδεση του σχολείου με την οικογένεια
 • η δικτύωση της σχολικής κοινότητας με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Οι προαναφερόμενοι στόχοι πραγματώνονται μέσα από:

 1. ατομικές συμβουλευτικές συναντήσεις (μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών κ.α).
 2. λειτουργία εστιασμένων ομάδων (μαθητών/τριών, γονέων κ.α) με συγκεκριμένους κατά περίπτωση στόχους.
 3. η ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων διασύνδεσης με την κοινότητα (με τη συμμετοχή μαθητών/τριών, συνεργαζόμενων φορέων κ.α).

Ειδικότερα η κοινωνική υποστήριξη εστιάζει:

 • στη στήριξη των νεοεισερχόμενων μαθητών/τριών προκειμένου να γνωρίσουν το νέο τους σχολείο και να διαχειριστούν ομαλά τη μετάβασή τους στο καινούργιο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 • στην ενδυνάμωση και ενίσχυση των μαθητών/τριών στο να παρακολουθούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • στη συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών/τριών σε ατομική και ομαδική βάση προκειμένου να υποστηριχτεί αποτελεσματικά η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο ενός συνεργατικού μοντέλου.
 • στην συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες προκειμένου να υποστηριχτεί το παιδαγωγικό τους έργο.
 • στη λειτουργία, διεπιστημονικής ομάδας η οποία ανατροφοδοτικά ,στηρίζει τη φοίτηση των μαθητών/τριών και τη συνεργασία με την οικογένεια.
 • στη συνεργασία με τα συλλογικά όργανα (των μαθητών και των γονέων και κηδεμόνων του σχολείου) προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτόμες δράσεις και να υλοποιηθούν σχετικές πρωτοβουλίες που προτείνονται.
 • Στην Κοινωνική υπηρεσία του σχολείου μας, απασχολείται 1 Κοινωνική Λειτουργός που καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών/τριών και των οικογένειών τους.

Το Σχολείο μας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία

Εκδηλώσεις