Ψυχολογική Υποστήριξη
  • Register

Ψυχολογική Υποστήριξη

Το σχολείο μας στελεχώνεται από μια  ψυχολόγο.

Βασικό της έργο είναι:

 Η αξιολόγηση των πρωτοετών μαθητών/τριών του σχολείου ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη ψυχολογική εκτίμηση για την προσωπικότητα του/της κάθε μαθητή/τριας και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του/της ώστε στη συνέχεια και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας (κοινωνικό λειτουργό,εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, εκπαιδευτικό κ.α) να υποστηριχτεί ο μαθητής/τρια στην ένταξή του/της στο νέο σχολικό περιβάλλον .

  •  Η παροχή εξατομικευμένης και ομαδικής συμβουλευτικής ή/και θεραπευτικής υποστήριξης των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική τους ανάπτυξη/εξέλιξη.
  •  Η συνεργασία (με) και η συμβουλευτική υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού με σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και του σχεδιασμού των εξατομικευμένων προγραμμάτων.
  •  Η εκτίμηση/ αξιολόγηση σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του προσωπικού, των δυνατοτήτων και των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών/τριών που πρόκειται να μετεγγραφούν σε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή να αποφοιτήσουν.
  •  Η σύνταξη ψυχολογικών εκθέσεων για μαθητές/τριες κατόπιν σχετικών αιτημάτων των οικογενειών ή συνεργαζόμενων υπηρεσιών.
  •  Η συνεργασία και δικτύωση με σχετικές ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, με άλλες σχολικές μονάδες και με φορείς που παρέχουν ιατρικές,ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες στους/ις  μαθητές/τριες.

Το Σχολείο μας

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία

Εκδηλώσεις